top of page

Twoja prywatność

Polityka prywatności

Niniejsza polityka prywatności („Polityka prywatności”) wyjaśnia, w jaki sposób korzystamy z Państwa danych osobowych, które mogą być zbierane poprzez stronę internetowej pod adresem www.eolianpark.com („Serwis”). Państwa dane osobowe przetwarzamy zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”).

 

Kto jest administratorem Pani/Pana danych osobowych?

Administratorem danych osobowych jest Eolian Park S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Ryżowa 36, 02-495 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000781672, posiadającą NIP: 7010919889 i REGON: 383103594 („Administrator”).

Jakie dane gromadzimy i w jakim celu je przetwarzamy?

 

1. Formularz kontaktowy/kontakt telefoniczny/kontakt e-mailowy

Przetwarzamy Państwa dane osobowe, które podadzą nam Państwo za pośrednictwem formularza kontaktowego, to jest: imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej oraz numer telefonu.

W celu przetworzenia Państwa zapytania i udzielenia odpowiedzi możemy poprosić także o podanie danych osobowych, jeśli kontaktują się Państwo z nami telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Cel: Dane osobowe zbierane poprzez formularz kontaktowy, telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej przetwarzamy w celu opracowania Państwa zapytania. Podstawę prawną do przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora, którym jest konieczność przetworzenia Państwa zapytania oraz udzielenia Państwu odpowiedzi.

Podanie powyższych danych osobowych jest dobrowolne, jednakże podanie imienia, nazwiska i adresu poczty elektronicznej lub numeru telefonu jest niezbędne w celu prawidłowego świadczenia usług przez Administratora za pośrednictwem Serwisu, w szczególności przesłania Państwu odpowiedzi na Państwa zapytanie.

Odbiorcy: Dane osobowe możemy przekazywać podmiotom trzecim, w tym w szczególności dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemów IT oraz podmiotom wspierającym nas w prowadzeniu Serwisu. Dane osobowe mogą zostać przekazane także do podmiotów powiązanych z Administratorem.

Okres przechowywania: Dane osobowe zebrane w powyżej wskazany sposób będziemy przechowywać przez okres do 3 miesięcy od daty udzielenia zapytania.
 

2. Rezerwacja mieszkania oraz dalsze kroki z tym związane

W przypadku chęci dokonania rezerwacji mieszkania oraz podjęcia dalszych kroków w związku z  chęcią realizacji transakcji będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w postaci: imienia i nazwiska, adres e-mail, numer telefonu.  

Cel: Państwa dane osobowe przetwarzamy w celu podjęcia działań zmierzających do zawarcia umowy oraz wykonania umowy, której jest Pani/Pan stroną zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

Podanie powyższych danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne do dokonania rezerwacji mieszkania.

Odbiorcy: Dane osobowe możemy przekazywać podmiotom trzecim, w tym w szczególności dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemów IT oraz podmiotom wspierającym nas w procesie sprzedaży mieszkań. Dane osobowe mogą zostać przekazane także do podmiotów powiązanych z Administratorem. Odbiorcami danych w takim przypadku mogą być także w szczególności banki prowadzące mieszkaniowe rachunki powiernicze, notariusze, podmioty świadczące usługi w zakresie dostawy mediów czy też wspólnoty mieszkaniowe.

Okres przechowywania: Dane osobowe zebrane w powyżej wskazany sposób będziemy przechowywać przez okres 7 dni od daty rezerwacji. Po tym terminie – w razie braku Państwa reakcji rezerwacja będzie anulowana, a Państwa dane osobowe zostaną usunięte. W przypadku podpisania przez Państwo umowy rezerwacyjnej lub umowy deweloperskiej Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres wskazany w tychże umowach.

 

3. Kontrahenci

W związku ze współpracą lub potencjalną współpracą Administratora z dostawcami i kontrahentami, w zależności od konkretnego przypadku możemy zbierać dane osobowe, takie jak: imię i nazwisko, firmę przedsiębiorcy lub nazwę przedsiębiorstwa; adres prowadzenia działalności gospodarczej oraz adresy korespondencyjne; numery identyfikacyjne takiej jak PESEL NIP, lub REGON; dane kontaktowe (adres e-mail, numer telefonu lub faxu); dane osobowe pracowników/współpracowników, czy pełnomocników, stanowisko oraz miejsce zatrudnienia pracownika współpracownika; numer rachunku bankowego.

Cel:  Pani/Pana dane osobowe przetwarzamy  w celu podjęcia działań zmierzających do zawarcia umowy oraz wykonania umowy, której jest Pani/Pan stroną zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Państwa dane osobowe oraz dane osobowe pracowników/współpracowników, które są przez Państwa podawane przetwarzamy także w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, w szczególności wynikających z przepisów podatkowych i rachunkowych, podstawą w tym przypadku jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Powyżej wskazane dane osobowe możemy przetwarzać także  na podstawie prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, którymi jest: ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami

W przypadku zawierania umowy bezpośrednio z Administratorem, podanie danych określonych powyżej jest dobrowolne, lecz niezbędne dla celów zawarcia umowy. Dane osobowe pracowników/współpracowników, czy pełnomocników lub reprezentantów uzyskujemy bezpośrednio od kontrahenta/dostawcy. Pani/Pana dane osobowe możemy również zbierać z innych publicznie dostępnych źródeł, takich jak rejestry przedsiębiorców CEIDG lub KRS w celu weryfikacji posiadanych przez nas informacji.

Odbiorcy: Państwa dane osobowe możemy przekazywać do podmiotów trzecich, wspierających nas w naszej działalności, w szczególności podmioty, które świadczą na rzecz Administratora usługi księgowe, informatyczne, zarządzania (administrowania) nieruchomościami, usługi w zakresie realizacji inwestycji i wykończenia poszczególnych lokali, usługi w zakresie napraw w ramach gwarancji lub rękojmi, którym Administrator powierzył lub może powierzyć przetwarzanie danych osobowych. Dane osobowe mogą zostać przekazane także do podmiotów powiązanych z Administratorem.

Okres przechowywania: Dane osobowe, które przetwarzamy będziemy przechowywać przez okres odpowiadający odpowiednim terminom przedawnienia ewentualnych roszczeń.

 

Jakie prawa przysługują Pani/Panu w odniesieniu do danych osobowych?

 

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, prawo żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem), prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także prawo do przenoszenia danych – w przypadkach i zakresie szczegółowo określonym w przepisach RODO.

 

Prawo do wniesienia sprzeciwu

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych – z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją – gdy przetwarzanie odbywa się w ramach realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora. W takim przypadku Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane w tych celach, chyba że wykaże, że w stosunku do tych danych istnieją dla Administrator ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności, lub dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Jeśli uważa Pani/Pan, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Administratora w sposób niezgodny z prawem, wówczas przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Pliki cookies

Informujemy Państwa, że Serwis korzysta również z plików cookies. Pliki cookies to niewielkie pliki tekstowe instalowane na urządzeniu końcowym użytkownika, który korzysta z Serwisu.   Pliki cookies   zbierają   informacje   ułatwiające   korzystanie   z Serwisu m.in. poprzez zapamiętywanie odwiedzin  w Serwisie i dokonywanych przez niego czynności.

Pliki cookies są bezpieczne dla Pani/Pana urządzenia końcowego. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do urządzenia końcowego wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Więcej informacji na temat plików cookies można znaleźć w sekcji „Pomoc” w przeglądarce, którą Państwo używają. W każdym czasie w ustawieniach stosowanej przez Panią/Pana przeglądarki możecie Państwo zmienić także opcje dotyczące zapisywania plików cookies.

W zakresie, w jakim pliki cookies będą zawierać Państwa dane osobowe, ich administratorem będzie Administrator. Zasadniczo podstawą przetwarzania danych jest w tym zakresie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, zaś uzasadniony interes Administratora polega na optymalizacji naszej strony internetowej.

W związku z korzystaniem z plików cookies zostaną Państwo poproszeni o wyrażenie zgody za pomocą ustawień przeglądarki. Mogą Państwo w ten sposób także ograniczyć, całkowicie uniemożliwić lub sprzeciwić się wykorzystaniu plików cookies. Sygnalizujemy jednak, że ograniczenie stosowania plików cookies może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne w Serwisie.

 

Dlaczego wykorzystujemy pliki cookies?

W ramach Serwisu pliki cookies są wykorzystywane w celu:

  • świadczenia usług za pośrednictwem Serwisu;

  • prezentowania treści multimedialnych za pośrednictwem Serwisu;

  • dostosowania zawartości Serwisu do Pani/Pana preferencji oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić Serwis, dostosowany do indywidualnych potrzeb użytkownika;

  • wykorzystania funkcji interaktywnych w celu popularyzacji Serwisu za pomocą serwisów społecznościowych;

  • tworzenia anonimowych statystyk za pośrednictwem narzędzi analitycznych, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób korzystają Państwo z Serwisu, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

  • prezentacji reklam w sposób dopasowany do Państwa potrzeb i zainteresowań;

  • zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności Serwisu.

 

Rodzaje wykorzystywanych plików cookies

W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies:

  • sesyjne – są to pliki tymczasowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym do czasu opuszczenia Serwisu lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej); oraz

  • stałe – są to pliki przechowywane są w urządzeniu końcowym przez czas określony w parametrach tych plików cookies lub do czasu ich usunięcia.

Informujemy, że oprócz własnych plików cookies Administratora wykorzystujemy również pliki cookies podmiotów trzecich zamieszczane przez naszych partnerów za pośrednictwem Serwisu, w szczególności dla potrzeb statystycznych. W tym zakresie stosujemy narzędzie Google Analytics [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA]).

Okres przechowywania: Sesyjne pliki cookie są usuwane zawsze po zakończeniu sesji internetowej, czyli zamknięciu przeglądarki. Trwałe pliki cookie są zapisane w przeglądarce do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika.

 

W jaki sposób można się z nami skontaktować?

Wszelkie zapytania lub żądania w zakresie opisanym powyżej można kierować do nas w formie:

 

elektronicznej na adres poczty e-mail: biurosprzedazy@eolianpark.pl, malgorzata.zywek@eolianpark.pl

pisemnej na adres Administratora: Eolian Park S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Ryżowa 36, 02-495 Warszawa

telefonicznie pod numerem: 728-996-697, 668-034-414

bottom of page